Stadgar föreningen Le Caravelle Club

 

Antagna 2005

 

     § l  Föreningens namn är Le Caravelle Club och föreningen är en ideell förening.

    § 2  Föreningens säte är Stockholms stad.

    § 3 Föreningen har till ändamål att i funktionsdugligt skick hålla ett flygplan av typ Sud-Aviation SE-210 Caravelle III. Detta med bibehållen möjlighet att i framtiden återställa det i flyg bart skick.

    § 4 Verksamheten skall bedrivas på ideell basis samt med bidrag från allmänhet, privata företag och sponsorer.

    § 5 Medlemskap i föreningen erhålles genom inbetalande av medlemsavgift.

    § 6 Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

    § 7 Räkenskapsår är kalenderår.

    § 8 Revisor utses av årsmötet.

    § 9 Högsta beslutande organ i föreningen är ordinarie årsmöte samt, vid behov, extra årsmöte (se punkt 14).

  § 10 Kallelse till årsmöte skall ske via brev.

  § 11 Rösträtt vid årsmöte har medlem som erlagt fastställd medlemsavgift.

  § 12 Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter och skall dessa väljas för ett år vid årsmötet.

  § 13 Styrelsen skall hålla ordinarie styrelsesammanträden minst fyra gånger per år.

  § 14 Föreningens stadgar kan ändras genom enahanda beslut vid två på varandra följande årsmöte och extra årsmöte, varvid det senare skall hållas senast tre månader efter ordinarie årsmöte.

  § 15 Årsmötet kan besluta om föreningens upplösning.

 

Aktuellt

Årsmötesreferat 2017 publicerat

 • Bakgrund

  Under mitten av 1990-talet kom två svenska flygentusiaster på iden att försöka bevara en Caravell...

  Läs mer
 • Kapten Karlsson nu vid spakarna!

  ...

  Läs mer
 • Stadgar le Caravelle Club

  ...

  Läs mer
 • Årsmöte 2017

  ...

  Läs mer